Akt notarialny

Czym jest akt notarialny?

Dokumenty sporządzanie w charakterze potwierdzenia określonych czynności prawnych nazywa się aktami notarialnymi. Mogą przybrać formę zarówno weksla czy czeku, testamentu, umowy sprzedaży lub wynajmu działki, a także umowy spółki handlowej. Dokumenty przygotowywane są przy udziale notariusza – osoby zaufania publicznego powołanej przez ministra sprawiedliwości – i powinny być zgodne z wolą stron uczestniczących. Sposób ich sporządzania ujęty został w art. 91-95 ustawy Prawo o notariacie. Chęć sporządzenia takiego dokumentu mogą wyrazić strony posiadające zdolność do czynności prawnych. W związku z tym urzędnik zawsze zobowiązany jest do sprawdzenia tożsamości osób będących stronami. W tym celu każdy zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego lub paszportu. Nasza Kancelaria Notarialna w Gdańsku przygotowuje dokumenty z zakresu obrotu nieruchomościami, prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa spółek handlowych. Mogą to być zarówno wypisy i odpisy dokumentów, testamenty oraz protokoły dziedziczenia, oświadczenia o odrzuceniu spadku, a także pełnomocnictwa do dokonania jednej lub wielu czynności prawnych.

Jak wygląda sporządzenie aktu?

Notariusz jest obecny podczas tworzenia aktu woli przez jedną ze stron, pomiędzy którymi ma dojść do porozumienia prawnego. Aby dokument nabrał mocy prawnej, musi zostać odczytany. Urzędnik powinien ustalić, czy strony dokładnie rozumieją to, co zostało im przedstawione, dopiero wówczas dokument może zostać podpisany przez urzędnika oraz pozostałe, obecne przy tym osoby. Jeśli jedna ze stron ma problem z odczytaniem lub podpisaniem dokumentu, sytuacja ta również powinna zostać odnotowana. Dokument przygotowywany jest z chwilą, gdy wymagają tego przepisy prawa. Oryginał dokumentu przechowywany jest w kancelarii, natomiast strony otrzymują wypisy, których oryginalność zostaje poświadczona przez notariusza. Po upływie 5 lat zostają przekazane do określonego archiwum sądowego.

Co powinno zostać zawarte w dokumencie?

W celu przeprowadzenia czynności notarialnej we właściwy sposób, do kancelarii należy dostarczyć kompletny zestaw oryginalnych dokumentów – ich charakter zależy od rodzaju zdarzenia prawnego. Aby procedura przebiegła sprawnie, warto dostarczyć je do kancelarii we wcześniejszym terminie, a także dopytać urzędnika o to, czy potrzebne będą dodatkowe dokumenty. W samym akcie prawnym powinny znaleźć się informacje obejmujące:

Dokument obejmuje również informacje związane z podatkiem pobieranym z tytułu sporządzenia aktu, wysokość taksy notarialnej oraz opłaty skarbowej.