Umowa sprzedaży

Jedną z czynności wykonywanych przez notariusza jest sporządzanie umowy sprzedaży. Dokument stanowi podstawę do przeniesienia własności nieruchomości z właściciela mieszkania lub dewelopera na kupujących. Umowa sprzedaży, która nie posiada formy aktu notarialnego, jest w świetle prawa nieważna. Podpisanie umowy sprzedaży poprzedza przeprowadzenie procedury utworzenia umowy przedwstępnej, w której zawarte zostały wszystkie najważniejsze ustalenia między kupującym a sprzedającym. Drugi etap to właśnie umowa sprzedaży, którą należy sporządzić u notariusza.

Przed podpisaniem umowy sprzedaży należy przedłożyć niezbędne dokumenty świadczące nie tylko o tożsamości stron, ale także charakterze zbywanej nieruchomości. To m.in. odpis z księgi wieczystej czy zaświadczenie o samodzielności lokalu. Za sprawdzenie zgodności i aktualności wszystkich dokumentów odpowiedzialny jest notariusz. Brzmienie umowy powinno być czytelne i przejrzyste. Osoba zaufania publicznego dba również o wyjaśnienie wszelkich niejasności, a także bezpieczny przebieg transakcji i zabezpieczenie praw oraz interesów obu stron. Może przystąpić do sporządzenia umowy sprzedaży dopiero po uiszczeniu opłat sądowych przez kupującego i sprzedającego.

Koszty ponosi głównie kupujący. Kwota zapłaty zależy od wartości nabywanej nieruchomości. Uregulować należy podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty sądowe, które obejmują: założenie księgi wieczystej, ustanowienie hipoteki oraz wpis nowego właściciela nieruchomości. Notariusz pobiera połowę stawki przewidzianej dla umów sprzedaży. opłat sądowych przez kupującego i sprzedającego.