Testament

Testament jest czynnością notarialną, która przybiera postać ostatniej woli spadkodawcy na wypadek śmierci, sporządzanej w formie pisemnej. W dokumencie wskazane zostają osoby, które w jego mniemaniu powinny odziedziczyć posiadany przez niego majątek. Aby dokument zyskał moc prawną, należy sporządzić go w obecności notariusza. Warunki zapisane w testamencie wchodzą w życie wraz ze śmiercią spadkodawcy. Sporządzony dokument gwarantuje spadkodawcy, że majątek przejdzie do rąk wskazanych przez niego osób, a także że wszystkie warunki wskazane w dokumencie zostaną spełnione przez spadkobierców.

Obowiązkiem notariusza jest w tym przypadku sprawdzenie poczytalności oraz stanu zdrowia osoby sporządzającej testament. Jeśli spadkodawca ma świadomość podejmowanych przez siebie czynów i składania oświadczenia woli, nie ma przeciwwskazań do tego, aby sporządzić akt notarialny. Musi to być osoba pełnoletnia, nie będąca ubezwłasnowolnioną i posiadająca zdolność do czynności prawnych. Warunkiem sporządzenia aktu ostatniej woli jest również obecność wyłącznie jednego spadkodawcy. Nie istnieje możliwość przygotowania tzw. wspólnych testamentów.

Osoba zaufania publicznego zobowiązana jest do sprawdzenia prawdziwości danych umieszczonych w testamencie, a także jasności oraz precyzyjności zawartych w dokumencie informacji. Na życzenie spadkodawcy może zgłosić testament do Notarialnego Rejestru Testamentów. Dokument zostanie odczytany dopiero po śmierci spadkodawcy, w obecności wskazanych w akcie spadkobierców.