Podział majątku wspólnego

Wraz z chwilą zawarcia małżeństwa dochodzi do powstania wspólnoty majątkowej, która obejmuje wszystkie przedmioty będące w posiadaniu obojga małżonków lub jednego z nich. Do podziału majątku wspólnego najczęściej dochodzi w przypadku rozwodu, separacji, ogłoszenia upadłości lub śmierci jednego z małżonków, ale sytuacja taka może wystąpić również w trakcie trwania związku małżeńskiego, czyli podczas spisywania intercyzy. Podział majątku wspólnego nie musi szukać rozwiązania w sądzie. Proces ten można przeprowadzić również w kancelarii notarialnej, o ile chęć podziału wspólnoty majątkowej wyrażą obie strony oraz gdy majątek obejmuje: nieruchomości, prawa do lokalu, prawa do wieczystego użytkowania gruntu lub spółdzielcze prawa własnościowe do lokalu.

Podczas wizyty u notariusza możliwe jest zawarcie dwóch umów: umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej oraz umowy podziału majątku wspólnego. Polubowne zatwierdzenie podziału majątku wiąże się z niższymi kosztami, uproszczonymi formalnościami oraz krótszym czasem trwania całej procedury. Rozwiązywanie spraw majątkowych w sądzie wiąże się dodatkowo z obecnością rzeczoznawcy oraz pełnomocnika procesowego, co wiąże się z kosztami.

Przed przystąpieniem do podziału majątku u notariusza niezbędne jest skompletowanie dokumentacji, w tym dokumentów będących potwierdzeniem ustania wspólnoty mieszkaniowej między małżonkami, a także: